Polityka prywatności

w zakresie obsługi zgłoszeń na webinar

Informacja dotycząca dopuszczalności przesyłania informacji w związku z obsługą zgłoszeń na webinar oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego co do zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych w ramach zarządzania obsługą zgłoszeń na webinar

Nadawcą wiadomości przesyłanych w konsekwencji realizacji obsługi zgłoszeń na webinar jest Krzysztof Sługocki reprezentujący podmiot: eGocki.pl Krzysztof Sługocki (Regon 020167486). Wiadomość jest wysyłana do Państwa w konsekwencji inicjowanych po Państwa stronie relacji skutkiem dokonania zgłoszenia na webinar i w perspektywie Nadawcy takie Państwa działanie jest traktowane jako równoważne wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji dotyczącej webinaru.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji o charakterze handlowym skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przesyłane do Państwa informacje w związku z dokonaniem zgłoszenia na webinar są informacjami o charakterze handlowym.

Jeżeli, w wyniku dokonania zgłoszenia na webinar, wykorzystany adres poczty elektronicznej należy do osoby fizycznej, która nie wyraża zgody na przesłanie informacji dotyczących webinaru lub zamierza wycofać ewentualnie zaistniałą wcześniejszą zgodę - proszę uznać otrzymaną wiadomość za informację niezamówioną oraz proszę poinformować Nadawcę wiadomości o oczekiwaniu usunięcia adresu z bazy danych w celu uniknięcia otrzymywania podobnych wiadomości w przyszłości. Proszę wówczas jednocześnie o wskazanie aktualnych adresów właściwych do wypełniania zaistniałych ewentualnie zobowiązań Nadawcy wynikających w szczególności z faktu dokonania zgłoszenia na webinar lub innych postanowień umownych wzajemnych (o ile takie zaistniały).

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Wiadomość wysyłana do Państwa w związku z dokonaniem zgłoszenia na webinar nie jest realizacją celów marketingu bezpośredniego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji o charakterze handlowym stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Informacja dotycząca celów, zakresów i warunków przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i innych praw przysługujących podmiotowi danych (osobie wyrażającej wolę wzięcia udziału w webinarze)

Pani/Pana dane osobowe w zakresie kategorii niżej wskazanych są przetwarzane przez administratora w ramach usługi informowania o możliwości skorzystania z webinaru (szkolenia online, szkolenia elektronicznego). Przetwarzanie składa się w szczególności z operacji gromadzenia, przechowywania i zaplanowanego korzystania z danych osobowych w zakresie wyszczególnionych niżej kategorii danych osobowych w celu skutecznej realizacji konieczności przekazania informacji dotyczących udziału w webinarze oraz w celu właściwego i wystarczającego poinformowania o warunkach i okolicznościach organizowanego webinaru oraz ewentualnego wypełniania zobowiązań wynikających z dotychczasowych relacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot eGocki.pl Krzysztof Sługocki (Os. A. Struga 2, 58-200 Dzierżoniów).

Spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgodę uzyskano w konsekwencji wyraźnego działania potwierdzającego wyrażenie woli wzięcia udziału w webinarze poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, które to działanie przyzwala na przetwarzanie danych osobowych. Informacje uzyskane z wypełnień formularza zgłoszenia pozostają zgromadzone w zakresach minimalizowanych we właściwych bazach danych i są poddawane ocenie co do ich prawidłowości i adekwatności względem aktualnych celów ich wykorzystania.

Dodatkowym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Istotą prawnie uzasadnionego interesu jest tu przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji usługi informowania o planowanym webinarze. Przetwarzanie polega w tym przypadku na zbieraniu danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzaniu dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przetwarzanie jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do wskazywanych tu celów; dane osobowe są uznawane za prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i planowo wykorzystywane poprzez właściwe dla celu przetwarzania bazy danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest jednak traktowana w tym przypadku jako podstawowy i konieczny warunek możliwości przetwarzania we wskazywanych tu celach danych osobowych w realizacji usług informacyjnych na rzecz skutecznego przeprowadzenia webinaru.

W ramach wskazywanej tu czynności przetwarzane są Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko lub pseudonim, adres poczty elektronicznej, data i czas dokonania zgłoszenie.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody w odniesieniu do realizacji usług informacyjnych lub nie dłużej niż dwa miesiące licząc od czasu wygaśnięcia potrzeby wymiany informacji we wskazywanych tu zakresach.

Posiada Pani/Pan prawo do wnioskowania (żądania) o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych osobowych w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia ich nieprawidłowości, usunięcie danych osobowych (co będzie traktowane jako równoznaczne z wycofaniem zgody), ograniczenie przetwarzania (co do zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz zakresu realizowanych celów przetwarzania), wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania (względem wskazanego celu przetwarzania), przeniesienie danych (do ewentualnie innego podmiotu w ramach takiego samego celu przetwarzania).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO* (więcej informacji dotyczących możliwości wniesienia skargi: https://uodo.gov.pl/). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymienionych praw są przedmiotem przepisów RODO w Rozdziale III - Prawa osoby, której dane dotyczą.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania prowadzącego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie zalgorytmizowanej procedury w odniesieniu do wymiany informacji. W konsekwencji są gromadzone dane osobowe w zakresie wyszczególnionych wyżej kategorii danych osobowych, których profilowanie polega na możliwości analizy czasu dotychczasowej wymiany informacji co do ewentualności podejmowania decyzji o informowaniu o kolejnych usługach lub produktach oferowanych w odniesieniu do zakresu tematycznego planowanego webinaru oraz powiązanych zakresów tematycznych.

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: tekst sprostowania: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)

Krzysztof Sługocki, 27.03.2020

ostatnia aktualizacja: 18.07.2020