Schemat deklaracji

Udostępniany tu schemat przykładowej struktury deklaracji dostępności jest narzędziem darmowym i został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności” opublikowanym w portalu „Dostępność cyfrowa” (https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa) oraz w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Cyfryzacji (https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html).

Deklaracja dostępności jest przygotowywana w formacie HTML.

Link do strony internetowej zawierającej Deklarację Dostępności powinien być łatwy do odnalezienia na stronie głównej, wczytywanej jako pierwsza po wpisaniu adresu strony internetowej lub w miejscu zawsze wyświetlanym na wszystkich podstronach strony internetowej na przykład w stopce lub nagłówku. Dobrą praktyką jest umieszczenie w nagłówku wszystkich podstron strony internetowej metatagu zawierającego link do Deklaracji Dostępności, według poniższego wzoru:

<meta name=”deklaracja-dostępności” content=”https://xxxx”> gdzie xxxx jest adresem internetowym Deklaracji Dostępności strony internetowej.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Deklaracja Dostępności</title>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<!-- Szablon Deklaracji Dostępności -->

<!-- Krzysztof Sługocki, info@egocki.pl -->

<!-- wersja: 2021.03.03 -->

<h1>Deklaracja Dostępności</h1>

<!-- Sekcja 1: Wstęp Deklaracji -->

<!--

{{subjectName}} pełna oficjalna nazwa podmiotu, który publikuje Deklarację

{{websiteURL}} należy wpisać adres URL wraz z protokołem, czyli http:// lub https://

{{websiteName}} należy wpisać nazwę strony w dopełniaczu, np. Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Dzierżoniowie

-->

<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">{{subjectName}}</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z&nbsp;przepisami ustawy z&nbsp;dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w&nbsp;sprawie dostępności ma zastosowanie do <a id="a11y-url" href="{{websiteURL}}"> strony internetowej {{websiteNamej}}</a>.</p>

<!--

{{websitePublishDate}} konieczny format daty: rrrr-mm-dd; należy powtórzyć tę samą datę w polu o tej samej nazwie; konieczny format daty: rrrr-mm-dd

{{websiteUpdateDate}} konieczny format daty: rrrr-mm-dd; należy powtórzyć tę samą datę w polu o tej samej nazwie; konieczny format daty: rrrr-mm-dd

-->

<ul>

<li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="{{websitePublishDate}}">{{websitePublishDate}}</time></li>

<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="{{websiteUpdateDate}}">{{websiteUpdateDate}}</time></li>

</ul>

<!-- Sekcja 2: Przygotowanie deklaracji i status zgodności -->

<!--

{{status}} należy wpisać: zgodna lub częściowo zgodna, lub niezgodna

{{declarationCreateDate}} konieczny format daty: rrrr-mm-dd; należy powtórzyć tę samą datę w polu o tej samej nazwie; konieczny format daty: rrrr-mm-dd

{{declarationUpdateDate}} konieczny format daty: rrrr-mm-dd; należy powtórzyć tę samą datę w polu o tej samej nazwie; konieczny format daty: rrrr-mm-dd

{{review}} należy wpisać: samooceny lub oceny podmiotu zewnętrznego

{{thirdPartyName}} - {{Raport oceniający}} w przypadku sporządzenia deklaracji na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny wpisz nazwę tego podmiotu oraz adres URL strony internetowej z wynikami przeglądu lub pliku z raportem do pobrania (włącznie z protokołem htpps:// lub htpps://)

-->

<h2>Status pod względem zgodności z&nbsp;ustawą</h2>

<!--

Wpisz opcję statusu {{zgodna}}, jeżeli strona jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawą o dostępności cyfrowej). Wpisz opcję {{częściowo zgodna}}, jeżeli wymogi ustawy o dostępności cyfrowej są spełnione z pewnymi wyjątkami z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych wtedy w polu poniżej. Wpisz opcję {{niezgodna}}, jeżeli większość wymogów określonych w ustawie o dostępności cyfrowej nie jest spełniona – niezgodność (zakres niezgodności) lub wyłączenia wymienia się wtedy w polu poniżej.

-->

<p>Strona internetowa {{websiteNamej}} jest <strong id="a11y-status">{{status}}</strong> z&nbsp;ustawą z&nbsp;dnia 4 kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. </p>

<!--

Jeżeli podmiot publikujący Deklarację deklaruje status "częściowo zgodna" lub "niezgodna", to zamieszcza tu poniżej w polu {{nonconformitiesExclusions}} informacje: (1) które wymagania nie zostały spełnione, na przykład ”filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych”, „formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych”, „mapa placówek medycznych nie jest dostępna” itp.; (2) powody wyłączenia, na przykład „filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej”, „poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego”, „mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności” itp. W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez osobę kierującą danym podmiotem informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy podaje się w polu dostępnym dalej {{reviewURL}}.

-->

<p>Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.</p>

<p>{{nonconformitiesExclusions}}</p>

<h3> Przygotowanie deklaracji w&nbsp;sprawie dostępności</h3>

<ul>

<li>Deklarację Dostępności sporządzono dnia: <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="{{declarationCreateDate}}">{{declarationCreateDate}}</time></li>

<li>Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i&nbsp;aktualizacji dnia: <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad" datetime="{{declarationUpdateDate}}">{{declarationUpdateDate}}</time></li>

</ul>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie<span id="a11y-ocena"> {{review}} ({{thirdPartyName}} - <a href="{{reviewURL}}">raport oceniający</a>)</span>.</p>

<!-- Sekcja 3: Informacje zwrotne i dane kontaktowe -->

<!--

{{responsiblePersonFullname}} należy wpisać Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dostępność i załatwianie wniosków

{{responsiblePersonEmail}} adres e-mail osoby kontaktowej odpowiedzialnej za dostępność i załatwianie wniosków

{{responsiblePersonPhone}} numer telefonu komórkowego lub numer telefonu stacjonarnego z numerem kierunkowym

-->

<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i&nbsp;dane kontaktowe</h2>

<p>W&nbsp;przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o&nbsp;kontakt.</p>

<ul>

<li>osobą kontaktową jest: <span id="a11y-osoba">{{responsiblePersonFullname}}</span></li>

<li>e-mail: <span id="a11y-email">{{responsiblePersonEmail}} </span></li>

<li>nr telefonu: <span id="a11y-telefon">{{responsiblePersonPhone}}</span></li>

</ul>

<p>Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o&nbsp;udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.</p>

<!-- Sekcja 4: Skargi i odwołania -->

<h2>Procedura dotycząca dostępności cyfrowej</h2>

<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do:</p>

<ul>

<li>zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;</li>

<li>żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;</li>

<li>żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. </li>

</ul>

<p>Żądanie powinno zawierać: </p>

<ul>

<li>dane osoby zgłaszającej żądanie, w&nbsp;tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;</li>

<li>wskazanie, o&nbsp;którą stronę internetową lub jej element chodzi;</li>

<li>jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.</li>

</ul>

<p>Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w&nbsp;ciągu 7&nbsp;dni od dnia wystąpienia z&nbsp;żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o&nbsp;tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o&nbsp;tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2&nbsp;miesiące od dnia wystąpienia z&nbsp;żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.</p>

<h3>Skargi i&nbsp;odwołania</h3>

<!-- {{appealSubjectName}} nazwa organu, do którego można wnieść skargę, np. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Dzierżoniowie

{{appealSubjectAddress}} pełny i dokładny adres, na jaki należy wysłać pocztą skargę/odwołanie

{{appealSubjectEmail}} adres e-mail organu odwoławczego

{{appealSubjectPhone}} numer telefonu komórkowego lub numer telefonu stacjonarnego z numerem kierunkowym

-->

<p> W&nbsp;przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w&nbsp;sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z&nbsp;wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.</p>

<ul>

<li>Organ nadzorujący: {{appealSubjectName}}</li>

<li>Adres: {{appealSubjectAddress}}</li>

<li>E-mail: {{appealSubjectEmail}}</li>

<li>Telefon: {{appealSubjectPhone}}</li>

</ul>

<p> Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>

<!-- Sekcja 5: Dostępność architektoniczna -->

<!-- {{archA11yGeneral}} Dostępność architektoniczna - podmiot publiczny deklaruje dostępność architektoniczną swojej siedziby. Podaje przy tym adres lub adresy, jeżeli lokalizacji jest kilka – w przypadku kilku lokalizacji do każdej należy stworzyć odrębne opisy. Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać: (1) opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez ewentualne obszary kontroli; (2) opis dostępności korytarzy, schodów i wind; (3) pis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętl indukcyjnych; (4) informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych; (5) informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach; (6) informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online - w przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy podać.

{{archA11yStatements}} Informacje o dodatkowych udogodnieniach - w tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także podawane tu informacje o dostępności tekstów łatwych do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz informacje o dostępnych fotografiach budynku itp. Można tu także podać informacje przydatne dla osób ze specjalnymi potrzebami o innych zastosowanych ułatwieniach także w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład skrótach klawiaturowych, przełącznikach rozmiaru tekstu, kontrastach itp.

{{archA11yAgreements}} informacje o dodatkowych oświadczeniach - podmiot może tu także umieścić dodatkowe, nieobowiązkowe informacje, na przykład: (1) deklaracja o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych, na przykład „Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA”, „Zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy” itp.; (2) deklarację o poprawieniu obecnej sytuacji, na przykład „Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo” itp.; (3) łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej wykonanej przez podmiot publiczny lub podmiot zewnętrzny.

{{archA11yOther}} Inne użyteczne informacje dla informowania o zapewnianiu dostępności - poza wskazanymi wyżej informacjami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewniania i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

-->

<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>

<p>

{{archA11yGeneral}}

</p>

<h3>Informacje o&nbsp;dodatkowych udogodnieniach</h3>

<p>

{{archA11yStatements}}

</p>

<h2>Informacje o&nbsp;dodatkowych oświadczeniach</h2>

<p>

{{archA11yAgreements}}

</p>

<h2>Inne użyteczne informacje o&nbsp;zapewnianiu dostępności</h2>

<p>

{{archA11yOther}}

</p>

<!-- Sekcja 6: Aplikacje mobilne -->

<!--

Jeżeli podmiot publiczny posiada i udostępnia aplikacje mobilne, dodaje jeszcze jedną sekcję: „Aplikacje mobilne”. W treści deklaracji wymienia nazwy tych aplikacji lub krótkie opisy aplikacji wraz z linkami do pobrania.

{{mobileName1}} nazwa aplikacji lub krótki jej opis

{{mobileURL1}} adres URL do pobrania aplikacji – wraz z protokołem http:// lub https://

-->

<h2 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h2>

<ul>

<li>Nazwa aplikacji: {{mobileName1}}; adres URL do pobrania aplikacji: {{mobileURL1}}</li>

<li>Nazwa aplikacji: {{mobileName2}}; adres URL do pobrania aplikacji: {{mobileURL2}}</li>

<li>Nazwa aplikacji: {{mobileName3}}; adres URL do pobrania aplikacji: {{mobileURL3}}</li>

</ul>

<!--

Poza wymienionymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

-->

</body>

</html>