Ocena stanu prawidłowości deklaracji dostępności

Oceny poprawności deklaracji dostępności należy dokonać w odniesieniu do dwóch jej warstw: "warstwy tekstowej" oraz "warstwy strukturalnej".

Poniżej zawarto początkowe fragmenty właściwej deklaracji dostępności.

W przypadku [modelu 3] - Czy deklaracja dostępności jest poprawna? W zakresie zawartości "warstwy tekstowej" (czyli zawartości informacyjnej deklaracji) - tak. Jednak jej "warstwa strukturalna" nie jest zgodna z „Warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności” - dokumencie opublikowanym w portalu „Dostępność cyfrowa” (https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa) oraz w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Cyfryzacji (https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html).

W przypadku [modelu 4] - "warstwa strukturalna" jest prawidłowa, ale oczywistą rzeczą jest to, że o nieprawidłowości deklaracji przesądza brak "warstwy tekstowej"; analogicznie nieprawidłowość deklaracji w [modelu 3] nie jest powszechnie oczywista.

W deklaracji w [modelu 2] - "warstwa tekstowa" oraz "warstwa strukturalna" wydają się być już prawidłowe - jednak nie są prawidłowymi. W tym przypadku o nieprawidłowości deklaracji decyduje brak identyfikatorów, o których się stanowi w „Warunkach technicznych publikacji oraz struktury dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności”.

W deklaracji w [modelu 1] - "warstwa tekstowa" jest identyczna z jej odpowiednikiem w [modelu 2]. O prawidłowości [modelu 1] decyduje zgodność tak "warstwy tekstowej" jak i "warstwy strukturalnej" z „Warunkami technicznymi publikacji oraz struktury dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności”.

Przykładem nieprawidłowej deklaracji dostępności (nieprawidłowej w szczególności na dzień 18.03.2021) - tzn. prawidłowej w ocenie "warstwy tekstowej" i nieprawidłowej w ocenie "warstwy strukturalnej", czyli ostatecznie nieprawidłowej - jest deklaracja dostępności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (ministerstwo patronujące portalowi "Dostępność plus" https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-dostepnosc-plus oraz informujące między innymi, że "Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art. 6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.").

Jednocześnie w deklaracji dostępności tego ministerstwa (18.03.2021) deklaruje się, "Strona internetowa jest w przeważającej większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych." - co jest sprzeczne z „Warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności” (czyli także z ustawą o dostępności cyfrowej) - może być "zgodna", "częściowo zgodna" lub "niezgodna", wybór "w przeważającej większości zgodna" nie został przewidziany. Czyli jeżeli sama deklaracja dostępności nie jest zgodna z właściwymi postanowieniami, to co do zasady w takiej deklaracji dostępności powinno się "deklarować" - "niezgodna".

Oceny poprawności zatem każdej deklaracji dostępności mogą chyba pójść w dwóch kierunkach: (1) można sobie deklarować "zgodność" lub "częściową zgodność" nawet mimo istotnych niezgodności z „Warunkami technicznymi publikacji oraz struktury dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności”, bo nawet Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej tak sobie pozwala; lub (2) - dokonać rzetelnej i faktycznej oceny i usunąć nieprawidłowości - czego autor tego tekstu życzy Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej i każdemu podmiotowi zobowiązanemu do publikowania deklaracji dostępności.

[model 1]

"warstwa tekstowa"

[model 2]

"warstwa tekstowa"

[model 3]

"warstwa tekstowa"

[model 4]

"warstwa tekstowa"

"warstwa strukturalna"

<h1>Deklaracja Dostępności</h1>

<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sienkiewicza w Bolesławcu</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z&nbsp;przepisami ustawy z&nbsp;dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w&nbsp;sprawie dostępności ma zastosowanie do <a id="a11y-url" href="https://sp18.boleslawiec.pl"> strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sienkiewicza w Bolesławcu</a>.</p>

<ul>

<li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2016-02-22">2016-02-22</time></li>

<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2020-09-10">2020-09-10</time></li>

</ul>

<h2>Status pod względem zgodności z&nbsp;ustawą</h2>

<p>Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sienkiewicza w Bolesławcu jest <strong id="a11y-status">częściowo zgodna</strong> z&nbsp;ustawą z&nbsp;dnia 4 kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. </p>

"warstwa strukturalna"

<h1>Deklaracja Dostępności</h1>

<p>Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sienkiewicza w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z&nbsp;przepisami ustawy z&nbsp;dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w&nbsp;sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="https://sp18.boleslawiec.pl"> strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sienkiewicza w Bolesławcu</a>.</p>

<ul>

<li>Data publikacji strony internetowej: <time datetime="2016-02-22">2016-02-22</time></li>

<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: <time datetime="2020-09-10">2020-09-10</time></li>

</ul>

<h2>Status pod względem zgodności z&nbsp;ustawą</h2>

<p>Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sienkiewicza w Bolesławcu jest częściowo zgodna z&nbsp;ustawą z&nbsp;dnia 4 kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. </p>

"warstwa strukturalna"

Deklaracja Dostępności


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sienkiewicza w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z&nbsp;przepisami ustawy z&nbsp;dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w&nbsp;sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sp18.boleslawiec.pl - strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sienkiewicza w Bolesławcu.


Data publikacji strony internetowej: 2016-02-22


Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-10


Status pod względem zgodności z&nbsp;ustawą


Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sienkiewicza w Bolesławcu jest częściowo zgodna z&nbsp;ustawą z&nbsp;dnia 4 kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

"warstwa strukturalna"

<h1>#</h1>

<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">#</span> # # <a id="a11y-url" href="#"> #</a>.</p>

<ul>

<li># <time id="a11y-data-publikacja" datetime="#">#</time></li>

<li># <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="#">#</time></li>

</ul>

<h2>#</h2>

<p># <strong id="a11y-status">#</strong> # </p>