ePrivacy

Usługi GDD

Polityka prywatności

w zakresie obsługi i korzystania z formularza Generatora Deklaracji Dostępności (Usługi GDD)

Informacje tu zawarte dotyczą:

[1] dopuszczalności przesyłania generowanej deklaracji dostępności oraz przesyłania innych informacji (także o charakterze handlowym) w konsekwencji skorzystania z formularza Generatora Deklaracji Dostępności;

[2] wypełnienia obowiązku informacyjnego co do zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz praw podmiotu danych w ramach zarządzania obsługą korzystania z formularza Generatora Deklaracji Dostępności;

[3] polityki cookies.

[1] O dopuszczalności przesyłania informacji w konsekwencji korzystania z formularza Generatora Deklaracji Dostępności

Zarządzanie funkcjonalnościami, obsługą i korzystaniem z formularza Generatora Deklaracji Dostępności jest tu dalej nazywane „Usługą GDD”.

Osoba korzystająca z Usługi GDD w celu wygenerowania deklarcji dostępności jest tu dalej nazywana „Nabywcą usługi generowania deklaracji dostępności” (lub krótko: „Nabywcą Usługi GDD”).

Korzystanie z formularza Generatora Deklaracji Dostępności przez Nabywcę Usługi GDD jest tu dalej nazywane „korzystaniem z narzędzia GDD”.

Podmiotem zarządzającym Usługą GDD jest eGocki.pl Krzysztof Sługocki (regon 020167486) zwany dalej Administratorem.

W konsekwencji korzystania z narzędzia GDD jest generowana i przesyłana na wskazany w Usłudze GDD adres poczty elektronicznej – deklaracja dostępności; mogą być także przesyłane inne informacje z zakresu zapewniania dostępności oraz informacje o charakterze handlowym.

Usługa GDD jest usługą darmową (nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych). Generowanie deklaracji dostępności zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności” opublikowanym w portalu „Dostępność cyfrowa” () oraz w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Cyfryzacji () na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego.

Deklaracja dostępności jest przygotowywana w formacie HTML.

Nadawcą generowanej deklaracji dostępności a także informacji z zakresu zapewniania dostępności oraz innych informacji o charakterze handlowym (zwanych dalej łącznie wiadomościami) jest Administrator (info@egocki.pl). Wiadomości są wysyłane w konsekwencji inicjowanych po stronie Nabywcy Usługi GDD relacji, skutkiem korzystania z narzędzia GDD. W perspektywie aktywności Nadawcy Usługi GDD takie działanie jest traktowane jako równoważne wyrażeniu zgody na przesyłanie wiadomości.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji o charakterze handlowym skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przesyłane do Nabywcy Usługi GDD wiadomości w związku z korzystaniem z narzędzia GDD mogą zawierać informacje o charakterze handlowym.

Jeżeli, w wyniku korzystania z narzędzia GDD, wykorzystany adres poczty elektronicznej należy do osoby fizycznej, która nie wyraża zgody na przesłanie wiadomości lub zamierza wycofać ewentualnie zaistniałą wcześniejszą zgodę – proszę uznać otrzymaną wiadomość za informację niezamówioną oraz proszę poinformować Nadawcę wiadomości o oczekiwaniu usunięcia adresu z bazy danych w celu uniknięcia otrzymywania podobnych wiadomości w przyszłości. Proszę wówczas jednocześnie o wskazanie aktualnych adresów właściwych do wypełniania zaistniałych ewentualnie zobowiązań Nadawcy wynikających w szczególności z faktu zaistniałej relacji lub innych postanowień umownych wzajemnych (o ile takie zaistniały).

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Wiadomość wysyłana do Państwa w związku z korzystaniem z narzędzia GDD w zakresie przesłania wygenerowanej deklaracji dostępności nie realizacją celów marketingowych. Wiadomości przesyłane w pozostałych zakresach będą realizacją celów marketingowych, na które to przesyłanie uzyskano zgodę, której wyrazem jest korzystanie z narzędzia GDD przez Nabywcę Usługi GDD.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji o charakterze handlowym stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

[2] Informacja dotycząca celów, zakresów i warunków przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i innych praw przysługujących podmiotowi danych (osobie wyrażającej wolę korzystania z narzędzia GDD)

Niezbędne wyjaśnienia

Korzystanie z narzędzia GDD zostało wzbogacone w stopie formularza informacjami dotyczącymi oświadczeń, zgód i postanowień. Zawarto tam w szczególności następujące informacje:

(1) Podanie we właściwym polu adresu e-mail jest niezbędne do przekazania na ten adres generowanej Deklaracji Dostępności na podstawie wprowadzonych w formularzu danych.

(2) Zapoznanie się i ewentualne odniesienie się do wskazanych w stopie formularza postanowień i oświadczeń nie jest warunkiem koniecznym korzystania z narzędzia GDD. W polach zgód i innych oświadczeń znakiem ewentualnego wyrażenia zgody lub akceptacji oświadczenia jest oznaczenie danego pola. Żadne z pól nie są konieczne do oznaczenia dla skuteczności wygenerowania i przesłania deklaracji dostępności na wskazany adres poczty elektronicznej.

(3) Znakiem wyrażenia zgody na wygenerowanie i przesłanie deklaracji dostępności jest wprowadzenie adresu poczty elektronicznej we właściwym dla tej czynności polu. Oczywistą rzeczą jest, że brak podania adresu e-mail uniemożliwia przesłanie wygenerowanej deklaracji.

(4) W formularzu zostają w szczególności wprowadzone dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za kontakt w zakresie dostępności i załatwianie spraw (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Są to dane osobowe, których przetwarzanie (w rozumieniu zaistnienia tych danych w deklaracji dostępności danego podmiotu) wynika z przepisów prawa. Dane te nie są gromadzone po stronie Administratora. Adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana wygenerowana deklaracja, może być postrzegany jako dane osobowe. Adres ten jest zapisywany w bazie danych po stronie Administratora. Zgoda na przetwarzanie tego adresu e-mail nie jest wymagana – spełnionym warunkiem przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

(5) Wyrażenie o zapoznaniu się z zawartym dalej w stopie formularza, cytowanym w pkt (6) oświadczeniem nie jest wymagane – brak oznaczenia pola związanego z cytowanym oświadczeniem nie ma wpływu na wygenerowanie i przesłanie deklaracji.

(6) Treść oświadczenia: Rozumiem, że zapoznanie się z tym oświadczeniem nie ma wpływu na skuteczność wygenerowania i przesłania deklaracji – wiem, że w tych zakresach spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Wiem, że administratorem danych osobowych gromadzonych skutkiem wypełnienia formularza będzie podmiot wskazywany w pełnej informacji dotyczącej dopuszczalności przesyłania informacji w związku z obsługą tego formularza oraz informacji dotyczącej wypełnienia obowiązku informowania co do zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i praw podmiotu danych w ramach zarządzania obsługą tego formularza generowania deklaracji dostępności – informacje te są dostępne (pod mianem polityki prywatności). Brak oznaczenia dostępnego tu pola będzie traktowany jako wyraz braku zapoznania się z treścią tego oświadczenia, co nie ma wpływu na wygenerowanie i przesłanie deklaracji oraz na inne postanowienia wskazywane w tej części formularza.

(7) Postanowienie dotyczące przetwarzania adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana wygenerowana deklaracja, w celu wymiany informacji związanych z tematyką dostępności oraz innych informacji o charakterze handlowym. Treść postanowienia: Rozumiem, że podany adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana wygenerowana deklaracja, może być wykorzystany po stronie administratora tego formularza w celu przesyłania i wymiany informacji w zakresach związanych z tematyką zapewniania dostępności oraz innych informacji o charakterze handlowym związanych z działalnością administratora tego formularza. Wiem, że mam prawo, w dowolnym momencie po otrzymaniu takich informacji, na wyrażenie sprzeciwu wobec dalszego przesyłania informacji oraz że wyrażenie takiego sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania podanego adresu e-mail oraz pierwotnego przesłania informacji także o charakterze handlowym w związku ze skorzystaniem z tego formularza, czyli przed ewentualnym wyrażeniem sprzeciwu. Brak oznaczenia właściwego tu pola będzie traktowany jako wyraz braku zapoznania się z treścią tego oświadczenia i nie ma wpływu na realizację prawnie uzasadnionych interesów, o których postanawia się w tym oświadczeniu oraz na inne postanowienia wskazywane w tej części formularza.

Wypełnienie obowiązku informacyjnego właściwego dla czynności przetwarzania związanej z korzystaniem z narzędzia GDD

Pani/Pana dane osobowe w zakresie kategorii niżej wskazanych są przetwarzane przez Administratora w ramach korzystania z Usługi GDD. Przetwarzanie składa się w szczególności z operacji gromadzenia, przechowywania i zaplanowanego korzystania z danych osobowych w zakresie wyszczególnionych niżej kategorii danych osobowych w celu skutecznej realizacji konieczności przekazania wiadomości w szczególności w zakresie przesłania wygenerowanej deklaracji dostępności oraz w innych zakresach wyżej w tej polityce zdefiniowanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot eGocki.pl Krzysztof Sługocki, os. A. Struga 2, 58-200 Dzierżoniów; info@egocki.pl).

Spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów; dodatkowo – uznaje się po stronie Administratora, że w konsekwencji wyraźnego działania potwierdzającego wyrażenie woli korzystania z narzędzia GDD (poprzez wypełnienie formularza właściwego dla Usługi GDD), następuje przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu (w odniesieniu do adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana deklaracja dostępności). Informacje uzyskane z wypełnień formularza są gromadzone w zakresach minimalizowanych we właściwych (w zakresie niżej wskazanym) w bazach danych i są poddawane ocenie co do ich prawidłowości i adekwatności względem aktualnych celów ich wykorzystania.

Istotą prawnie uzasadnionego interesu jest tu przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Usługi GDD. Przetwarzanie polega w tym przypadku na zbieraniu danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzaniu dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przetwarzanie jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do wskazywanych tu celów; dane osobowe są uznawane za prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i planowo wykorzystywane poprzez właściwe dla celu przetwarzania bazy danych, które podlegają szczególnym rygorom ochrony i bezpieczeństwa stosowanym przez Administratora.

Wyraźne działanie potwierdzające, o którym wskazano wyżej jest tu traktowana jako podstawowy i konieczny warunek możliwości przetwarzania we wskazywanych tu celach danych osobowych w realizacji usług przesyłania wiadomości.

W ramach wskazywanej tu czynności przetwarzane są Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: adres poczty elektronicznej właściwy dla przesyłania wiadomości, data i czas korzystania z Usługi GDD w powiązaniu z nazwą podmiotu, który generuje deklarację dostępności, adresem strony internetowej oraz informacjami dotyczącymi danych kontaktowych w związku z dostępnością strony internetowej.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu w odniesieniu do przesyłania wiadomości lub nie dłużej niż jeden rok licząc od czasu wygaśnięcia potrzeby przesyłania wiadomości we wskazywanych tu zakresach.

Posiada Pani/Pan prawo do wnioskowania (żądania) o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych osobowych w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia ich nieprawidłowości, usunięcie danych osobowych (co będzie traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem sprzeciwu w odniesieniu do przesyłania wiadomości), ograniczenie przetwarzania (co do zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz zakresu realizowanych celów przetwarzania – o ile nie będzie to w sprzeczności z celami Administratora), wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania (względem wskazanego celu przetwarzania), przeniesienie danych (do ewentualnie innego podmiotu w ramach takiego samego celu przetwarzania - o ile to będzie możliwe i zgodne z celami Administratora).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO* (więcej informacji dotyczących możliwości wniesienia skargi: https://uodo.gov.pl). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymienionych praw są przedmiotem przepisów RODO w Rozdziale III - Prawa osoby, której dane dotyczą.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych. W ramach korzystania z Usługi GDD nie są wykorzystywane zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale mogą takie zaistnieć w konsekwencji zaistniałych relacji po skorzystaniu z Usługi GDD.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania prowadzącego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie zalgorytmizowanej procedury w odniesieniu do przesyłania wiadomości. W konsekwencji są gromadzone dane osobowe w zakresie wyszczególnionych wyżej kategorii danych osobowych, których profilowanie polega na możliwości analizy czasu dotychczasowego przesyłania wiadomości co do ewentualności podejmowania decyzji o kolejnym przesyłaniu wiadomości.

(3) polityki cookies

W ramach korzystania z Usługi GDD są w szczególności używane pliki cookie Google, by móc świadczyć Usługę GDD i analizować ruch. Informacje o tym, jak jest realizowane korzystanie z Usługi GDD, są udostępniane Google. Korzystanie z Usługi GDD jest wyrazem zgody na udostępnianie Google właściwych informacji dla wykorzystywanych plików cookie. Więcej informacji tego dotyczących jest dostępnych pod adresem https://policies.google.com/technologies/cookies.* RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: tekst sprostowania: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)