Generator

Deklaracji Dostępności

Usługa GDD 1.02

Udostępniana w ramach obsługi tego formularza usługa generowania i przesłania deklaracji dostępności na wskazany adres poczty elektronicznej jest usługą darmową. Generator został przygotowany w zgodności z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności” opublikowanym w portalu „Dostępność cyfrowa” oraz w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Cyfryzacji (wytycznymi wynikającymi z art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; Dz. U. poz. 848; dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”).

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego.

Deklaracja dostępności jest przygotowywana w formacie HTML.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Link do strony internetowej zawierającej Deklarację Dostępności powinien być łatwy do odnalezienia na stronie głównej, wczytywanej jako pierwsza po wpisaniu adresu strony internetowej lub w miejscu zawsze wyświetlanym na wszystkich podstronach strony internetowej na przykład w stopce lub nagłówku. Dobrą praktyką jest umieszczenie w nagłówku wszystkich podstron strony internetowej metatagu zawierającego link do Deklaracji Dostępności, według poniższego wzoru:

<meta name="deklaracja-dostępności" content="https://xxxx"> gdzie xxxx jest adresem internetowym Deklaracji Dostępności strony internetowej.

Po wypełnieniu kolejnych pól tego formularza zostanie wygenerowana deklaracja dostępności (poprawna w warstwie tekstowej oraz w warstwie strukturalnej) i zostanie następnie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej (jedno z ostatnich pól formularza) jako załącznik do wiadomości (plik HTML).

W ramach świadczonych usług istnieje możliwość zamówienia przygotowania podobnych dowolnie złożonych „inteligentnych” formularzy i powiązanych z nimi generatorów treści.