Wybrane

"materiały szkoleniowe"

wybór treści, opracowań, narzędzi i innych zasobów wspomagających i uzupełniających zakres szkolenia

Treści, opracowania, dokumenty i zasoby wykorzystywane w trakcie minionych szkoleń

Główny Urząd Statystyczny - https://stat.gov.pl

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności - https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/formularz-raportu-o-stanie-zapewniania-dostepnosci

Podstawowe informacje na temat sposobu raportowania o stanie zapewniania dostępności - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/raport-o-zapewnieniu-dostepnosci

Portal Sprawozdawczy - https://raport.stat.gov.pl

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Program Dostępność Plus - https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-dostepnosc-plus

Portal Funduszy Europejskicj - Program Dostępność Plus - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus

Aby ułatwić podmiotom publicznym wdrożenie przepisów ww. ustawy i przybliżyć praktyczny aspekt określonych w niej wymagań, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje temat dostępności w przestrzeni publicznej (Program Dostępność Plus), przygotowało Poradnik - zawiera podpowiedzi, wskazówki, dobre rady, podpowiada w jakim zakresie podmiot jest zobowiązany ustawą, jakie zmiany powinien wprowadzić w swoim budynku i swojej działalności, pokazuje różne rozwiązania możliwe do zastosowania - wskazując jednocześnie ich zalety i wady a nawet przybliżone koszty - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86832/Poradnik_wdrazanie.pdf

Główne informacje dotyczące dostępności architektonicznej

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów.

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej.

(uzd) Art. 6. [Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

1) w zakresie dostępności architektonicznej:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

Dostępność cyfrowa

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32018D1523

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32016L2102

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1524 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca metodykę monitorowania i zasady przekazywania przez państwa członkowskie sprawozdań zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6560) (Tekst mający znaczenie dla EOG) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32018D1524

Ustawa o dostępności cyfrowej wymaga przygotowania deklaracji dostępności. Jej szablon możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - https://mc.bip.gov.pl/objasnieniaprawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html

Cyfryzacja KRRM - https://www.gov.pl/web/cyfryzacja

Dostępność cyfrowa - https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa

Główne informacje dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

b. Kontakt korespondencyjny

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

e. Przesyłanie faksów

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

3. Czy podmiot zapewnia na stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

(uzd) Art. 6. [Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Główne informacje dotyczące dostępności alternatywnej

1. Czy podmiot zapewnia dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

2. Czy podmiot zapewnia dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

3. Czy podmiot zapewnia dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

4. Czy podmiot zapewnia dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

Art. 7. [Dostęp alternatywny]

1. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

2. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

3. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wybrane opracowania i narzędzia

Mapa dostępności - Proces tworzenia dostępnego serwisu internetowego zgodnego z WCAG 2.0 na poziomie AA* - https://egocki.pl/dd/mapa_dostepnosci.pdf

Porównanie walidatorów do badania dostępności stron www; Łukasz Krawiec, Helena Dudycz; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Technologii Informacyjnych; Studia Informatica Pomerania nr 3/2016 (41) - https://egocki.pl/dd/si-41-29.pdf

Dostępność serwisów internetowych, Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności; Dominik Paszkowicz, Jakub Dębski; Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - https://egocki.pl/dd/Dostepnosc-serwisow-internetowych-Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf

Przykład szablonu prezentacji uznawanego za zgodny ze standardami WCAG 2.1 - https://egocki.pl/dd/pns_szablon_prezentacji_09072020_jasna.pptx

Lista kontrolna do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; Wydział Dostępności Cyfrowej; Centrum GovTech Polska - https://egocki.pl/dd/Lista_kontrolna_do_badania_dostępności_cyfrowej_stron_www_-_wersja_20.docx

Przykładowa schema deklaracji dostępności Politechniki Wrocławskiej - https://egocki.pl/dd/pwr.html.txt

Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1; Fundacja Widzialni - https://egocki.pl/dd/metoda-oceny-dostepnosci-cyfrowej-strony-internetowej-zgodnie-z-zasadami-wcag-2.1.pdf

Wytyczne dotyczące tworzenia stron internetowych przyjaznych dla osób niepełnosprawnych - https://egocki.pl/dd/przyjazne-strony.pdf

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - https://egocki.pl/dd/konwencja.pdf

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego - https://egocki.pl/dd/Dyrektywa.pdf

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności - https://egocki.pl/dd/Warunki_techniczne_publikacji_oraz_struktura_dokumentu_elektronicznego_Deklaracji_Dostępności_v_15.docx

Przykład listy kontrolnej do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; Badanie dostępności strony http://swiercze.biuletyn.net wykonane na podstawie listy kontrolnej udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.Badanie dokonane przy pomocy narzędzia SortSite Professional 5 oraz ręcznej weryfikacji audytora - https://egocki.pl/dd/lista_kontrolna_WCAG_BIP.pdf

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami + Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych + WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH 2.1 STOSOWANE DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - https://egocki.pl/dd/uzd_udc.docx

Norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), Accessibility requirements for ICT products and services - https://egocki.pl/dd/en_301549v020102p.pdf

Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik v.1312 - https://egocki.pl/dd/GUS Portal_Sprawozdawczy_przewodnik_1312.pdf

E-podręcznik dostępny dla wszystkich, Poradnik dla twórców elektronicznych materiałów edukacyjnych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego - https://egocki.pl/dd/e_podrecznik_dostepny_dla_wszystkich.pdf

WCAG 2 Checklist - https://egocki.pl/dd/WCAG2Checklist.pdf

WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI, Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączające - https://egocki.pl/dd/Guidelines for Accessible Information_PL.pdf

Szablon (strukturalny) deklaracji dostępności - https://egocki.pl/dd/SDD.docx