Treści i materiały szkoleniowe

Zalecane dla Uczestnika treści i materiały szkoleniowe

Wiele przydatnych informacji, treści, narzędzi z zakresu analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli, w szczególności adekwatnych dla danego roku przeprowadzania analizy, jest udostępnianych pod adresem http://art30a.ucoz.pl/load/ 

Skrypt szkoleniow https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2020_9_min.pdf  (ciągle pozostaje akuratny)

https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf - opracowanie dotyczące struktury zatrudnienia i liczenia struktury zatrudnienia w tym „ręcznego” policzenia struktury zatrudnienia;

https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf - opis czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych;

https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a.pdf - opis zakresu problematyki wynikającej z art. 30a KN;

https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf - skrypt szkoleniowy, w którym nieco szerzej opisano niektóre aspekty problematyki art. 30a KN oraz narzędzi obliczeniowych;

https://egocki.pl/art30a/WybraneAspektyArt30a2020.pdf - zestawienie wybranych publikacji (styczeń 2019 – styczeń 2020) dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf - zestawienie wybranych publikacji (2017-2019) dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf - zestawienie wybranych publikacji (2014-2017) dotyczących różnorodnych „niuansów” konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

opis rozwiązań wybranych kluczowych kwestii technicznych: http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184.   

Prezentacja 

audio&video

Prezentacja - wprowadzenie do przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku (za rok) 2020.

Udostępniona pod adresem https://youtu.be/_VFMzAJ0mXs prezentacja audio&video jest głównie przeznaczona dla zapisanych już Uczestników zaplanowanych szkoleń (online w formacie webinarów). Zaplanowane szkolenia (https://sites.egocki.pl/webinary/art30a) będą miały głównie charakter praktyczny – głównym przedmiotem szkoleń (w rozumieniu ich praktycznego charakteru) będzie pełne przygotowanie Uczestników do używania zalecanych i już mocno powszechnych narzędzi wspomagania przeprowadzania analizy.

Co się kryje (czyli jak rozumieć i po co to w ogóle rozumieć) za zwrotem wpisanym w prawo: „przeprowadzać analizę wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli”?

Udostępniona tu prezentacja ma służyć mniej więcej następującemu (w mowie potocznej) wyjaśnieniu: „Organie prowadzący – musisz zorganizować konieczność zgromadzenia danych. Z art. 30a ust. 1, 2 i 3 w powiązaniu z przepisami wykonawczymi do tego art. 30a wynika, że chodzi tu o konieczność zgromadzenia danych dotyczących: wydatków poniesionych na wynagrodzenia (i to nie jest to samo, co wynagrodzenia); miesięcznych struktur zatrudnienia (w konsekwencji których da się zgromadzić dane dotyczące średniorocznych struktur zatrudnienia, w konsekwencji których da się zgromadzić dane dotyczące średniorocznej liczby etatów); wymiarów etatów; minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz okresów nieprowadzenia zajęć (i ich charakteru). Wtedy - organie prowadzący – będziesz mógł policzyć różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia a iloczynem średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń (osobno w każdej z grup awansu zawodowego). A jeżeli wyliczona różnica będzie ujemna, to stwierdzisz, że jest dodatnia (?) – i podzielisz ją na jednorazowe dodatki uzupełniające, ale nie po równo, lecz proporcjonalnie do osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego i proporcjonalnie do okresów zatrudnienia. A potem – organie prowadzący – przygotujesz sprawozdanie.”

Proste?

Nie… - powie chyba zwyczajnie rozgarnięty człowiek (a niektórzy są zobowiązani do tego, aby dla nich było to właśnie proste)…

Czyli aby było owo proste – potrzebne jest obejrzenie i wysłuchanie tej audio&video prezentacji (no, przynajmniej aby było trochę mniej takie nie proste).

Czyli – przeprowadzić analizę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, to tyle co zgromadzić w uporządkowany sposób określone dane; potem na ich podstawie przeprowadzić analizę (czyli przeprowadzić określone cykle obliczeniowe); potem w formie zadanego sprawozdania zdać sprawę z tego zgromadzenia danych i policzenia tego, co prawo wymaga policzyć.

Czyli – przeprowadzić analizę… w praktyce (a to już będzie przedmiotem szkoleń – webinarów), to umieć świadomie skorzystać z narzędzi porządkujących te prawem (skomplikowanym, uznaniowym i mało precyzyjnym) zdefiniowane „beznamiętnie pokręcone” czynności.

Prezentowane są tu (w tej udostępnianej prezentacji) zagadnienia wprowadzające, w odniesieniu do szukania odpowiedzi na pytanie - co się kryje za słowami „przeprowadzać analizę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli”, rzecz stosownie do ciągu dalszego na szkoleniach czynionego - tłumaczą, czyli przedstawiono tu zakres zagadnień teoretycznych, których znajomość jest niezbędna dla skuteczności udziału w zaplanowanych webinarach i spełniania oczekiwań tłumnie zgromadzonych Uczestników. 

Określenie wybranych warunków prawnych korzystania z treści tu zawartych

W przygotowaniu skryptu i innych udostępnianych wyżej opisów oparto się o opracowania własne oraz wykorzystano i dostosowano treści dostępne na stronach internetowych wybranych ministerstw, systemu ISAP Kancelarii Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/, http://isap.sejm.gov.pl/) oraz Rządowego Centrum Legislacji (https://rcl.gov.pl/). Udostępnione na stronach wskazanych wyżej opracowań teksty aktów prawnych nie są źródłami prawa. Jedynym takim źródłem są publikowane na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Teksty aktów prawnych zawarte w skrypcie proszę traktować jedynie jako pomoc dydaktyczną i materiał szkoleniowy, informacyjny i pomocniczy.

Opracowania własne (treści i opracowania inne niż teksty aktów prawnych) są udostępniane zgodnie z deklaracją autora co do zgodności z typem licencjonowania: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ i mogą być rozpowszechniane i użytkowane w zgodności z postanowieniami tego typu licencjonowaniem.

Głównymi zasobami informacyjnymi są treści dostępne pod adresami: http://art30a.ucoz.pl/, https://sites.egocki.pl/webinary/art30a, https://www.facebook.com/art30a, https://sites.google.com/view/art30a, https://sites.google.com/view/art30a2020szkolenie 

Więcej informacji dotyczących Aplikacji Analiza2020 jest dostępnych pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9 

Aktualna lista udostępnianych plików składających się na Aplikację jest dostępna pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/load/